Хамтран ажилладаг системүүд

Picture

E-Тестийн WEB

Онлайнаар тестийн шалгалт авах боломжтой вэб юм. Олон улсын тест авдаг системүүдийн оновчтой шийдлүүдийг тусгасан

Picture

Элсэлтийн WEB

Их, дээд сургуулиудын элсэгчдийг бүртгэх, жагсаах гэх мэт функцүүдийг хийх боломжтой систем.

Picture

MOOC

MOOC гэдэг нь Mongolian Open Online Course буюу Монголын нээлттэй, нийтийн, насан туршийн курсууд гэсэн санаачлагаар ажиллах вэб юм.

Picture

e-Төлбөр