29 MBm хүчин чадалтай ус халаагуурын зуухны ашиглалтыг сайжруулах асуудалд
Зигби модуль ашигласан Тариалангийн талбайн хяналтын систем
Механизмын тосолгооны материалын зарцуулалтанд тавих хяналтын систем
Эрх чөлөө ба боломж
Графин-германи шотки диодны цахилгаан болон нам давтамжийн шуугианы характеристик
IR фотодетекторын опто-цахилгаан характеристикийн сайжруулалт
Мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах асуудал
Digital system design FPGA design flow. Simulation and Verification
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь
Микроэлектроникийн загварчлалын хэл VHDL-ийг сургалтанд хэрэглэх боломж
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь
Телевизийн дүрсэн дэх хөдөлгөөнт биетийн характеристикийг тодорхойлох асуудалд
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд
Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем
Контактгүй хэмжилтийн мэдрүүрүүд ба төмөр замын геометр хэмжигдхүүнийг тодорхойлоход тэдгээрийг хэрэглэх нь
Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа
Railway track gauge measurement using non-contacting sensors
Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд
Кредит систем ба техник хангамжийн сургалтын өнөөгийн байдал
An agent oriented appoach for home automation system
Improving software debug ability on cycle-accurate simulation of the LEON2 processor
Model-Based Design Using Matlab/Labview in Industrial Automation
Wireless monitoring method for diabetic foot temperature
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 140 141
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2017