Сэнсний бүтээмжийг дээшлүүлэх технологийн шинэ шийдэл динамик тооцоо
The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД
29 MBm хүчин чадалтай ус халаагуурын зуухны ашиглалтыг сайжруулах асуудалд
Авто тээврийн хэрэгсэл-автозамын хөдөлгөөний аюулгүй байдал
Зигби модуль ашигласан Тариалангийн талбайн хяналтын систем
Механизмын тосолгооны материалын зарцуулалтанд тавих хяналтын систем
Эрх чөлөө ба боломж
Графин-германи шотки диодны цахилгаан болон нам давтамжийн шуугианы характеристик
IR фотодетекторын опто-цахилгаан характеристикийн сайжруулалт
Мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах асуудал
Digital system design FPGA design flow. Simulation and Verification
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь
Микроэлектроникийн загварчлалын хэл VHDL-ийг сургалтанд хэрэглэх боломж
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь
Телевизийн дүрсэн дэх хөдөлгөөнт биетийн характеристикийг тодорхойлох асуудалд
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд
Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем
Контактгүй хэмжилтийн мэдрүүрүүд ба төмөр замын геометр хэмжигдхүүнийг тодорхойлоход тэдгээрийг хэрэглэх нь
Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 140 141
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018