Isolation and identification of yeasts from airag (koumiss) and khoormog, traditional drinks of mongolia  
Дууны дохиог Калман шүүр ашиглан шүүх нь  
Металл хийцийн найрлагын цэвэршлийг тодорхойлох асуудалд  
Инженерийн боловсролын ёс суртахууны үнэт зүйлсийн асуудалд  
Optoelectrical Characterization of Infrared Photodetector Fabricated on Ge-on-Si Substrate  
High Performance ESD/Surge Protection Capability of Bidirectional Flip Chip Transient Voltage Suppression Diodes  
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь  
Хөдөлгөөн дагах камерын систем  
Өндөр хурдтай зайн мэдрүүрийг (CCD) динамик хэмжилтэнд хэрэглэх нь  
Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд  
Төмөр замын геометрийн хэмжилтийн 3D загварчлал  
Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх  
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд  
Телевизийн дүрсэн дэх хөдөлгөөнт биетийн характеристикийг тодорхойлох асуудалд  
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд  
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем  
Railway track gauge measurement using non-contacting sensors  
Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа  
Шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх боломж  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 214 215
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2017